Đang Thực Hiện

Enter Random Polls Into Web Application

I need some one to enter a pool of random polls for a web application written in php and mysql.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: random polls php, web c, random, web need, web application php mysql, polls php, random random, php pool, mysql php application, web mysql, mysql web, need web application, mysql web application, enter php, php enter, php mysql pool, random web, php mysql polls, application php

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) xxx, United States

Mã Dự Án: #16322

Đã trao cho:

sra0123

I will enter 45 polls in 1 day. Sandra Ruiz-Aguilar, ARGENTINA

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6