My error checking does not work on a couple textfields

Đã hoàn thành

Đã trao cho:

$34 USD trong 1 ngày
(149 Đánh Giá)
7.1