Đã đóng

export xl/csv file to Magento import file format ( PHP )

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là ₹600 - ₹1500 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Mô tả dự án

I have some .xl & .csv file. I need a php scrip where i can define new attributes & export it ( from php script) to Magneto import standard format.

- I will give you UI.

- Only Master setup script

I Need:

Download it in a standard .csv file format.

Please revert if you have done something like this or done already.

Needs to be done in one day.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online