Đang Thực Hiện

For Zahed ONLY - no one else to bid please

For Zahed ONLY - no one else to bid please

Kỹ năng: CSS, HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: vietnguyen185, design tshirt blood donor, bid programming, bid pro, bid, bid logo design, bid jose, bid freelance designer

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Stoke on Trent, United Kingdom

Mã Dự Án: #14819449

Đã trao cho:

zahedkamal87

bid placed... bid placed... bid placed... bid placed... bid placed... bid placed... bid placed... bid placed... Relevant Skills and Experience bid placed... bid placed... bid placed... bid placed... bid placed... bid Thêm

$200 USD trong 1 ngày
(241 Đánh Giá)
7.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $178 cho công việc này

saaz109

Hello, Greetings! I have gone through your requirement you are looking for small website. I have 8 years of experience in web development. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$155 USD trong 3 ngày
(17 Đánh Giá)
4.5