Đã Đóng

Cần người làm Forum MMO - 10/07/2020 23:06 EDT

3 freelancer đang chào giá trung bình $800 cho công việc này

RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe Tôi đã trải qua Yêu cầu Dự án của bạn Rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và sẵn sàng 24x7 cho bạ Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
4.2
gudenets2020

Hi there! My name is Oleksandr. I am a developer who valued credit. My skill is web development. Especially I am very familiar with PHP and Web DesigN. I have 5+ years of experiences in this field. So I know deeply ab Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(11 Nhận xét)
4.0
TescanGroup

Greetings! I can make your project better and greater than you think. I have extensive knowledge of php, html, javascript development. I can start right now and finish your project in the time that you request. I'm co Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
1.4