Đã Đóng

Dùng Google Maps để dựng bản đồ + PHP + MySQL

Tạo bản đồ sử dụng Googlemaps.

- Tạo layer riêng để quản lý các nội dung sẽ thực hiện theo yêu cầu sau trên bản đồ.

- Sử dụng công cụ để bổ sung một số tính năng:

1) Sử dụng mouse:

+ Tự chọn các điểm thể hiện đường đi tùy ý trên bản đồ (tối thiểu 3 điểm) -> Vẽ nối các điểm, và tính chiều dài đường đi. Lưu kết quả vào CSDL riêng.

+ Chọn các điểm trên bản đồ, vẽ nối tuần tự các điểm và tính diện tích hình đã vẽ. Lưu kết quả vào CSDL riêng.

2) Tạo cơ sở dữ liệu (Tên Công ty, địa chỉ, hình ảnh, tọa độ Long/Lat)

+ Tạo giao diện để nhập, sửa, xóa dữ liệu phía trái màn hình.

+ Lấy thông tin từ CSDL trên và thể hiện trên bản đồ: đánh dấu theo tọa độ, tạo nhãn (tên, địa chỉ, ảnh) khi trỏ mouse vào điểm đã đánh dấu.

- Dùng bootstrap để dựng giao diện

Kĩ năng: Google Maps API, MySQL, PHP

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Dong Hoi, Vietnam

ID dự án: #10908436

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

oliviainfotech

Hi greetings, Thank you for going through my proposal for your Job google maps plus php mysql I have gone through your job posting and I am confident of carrying out the job very well. I am an Expert PHP Developer w Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(15 Nhận xét)
3.6