Graph Api Facebook - Tăng bạn bè Facebook Bằng Đề Nghị Thêm bạn bè

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần một đối tác có khả năng xây dựng một hệ thống API có tính năng:

+ Đề nghị tất cả bạn bè trên facebook gửi một lời mời kết bạn đến Trang cá nhân Facebook bất kỳ.

- Có thể sử dụng access Token để lấy danh sách bạn bè của nó. Thêm hoặc loại trừ.

- Sử dụng access Token để hoàn thành công việc Đề nghị tất cả bạn bè của chính nó (access Token) thêm một người bất kỳ trên facebook được lựa chọn.

- có thể sử dụng nhiều access Token để tải nhiều gợi ý từ bạn của nó, cho những cá nhân facebook được lựa chọn làm đích.

Lập trình C Lập trình C# Lập trình C++ PHP Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #18926718

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

santoshm143

Hi, How are you doing? I read your project " Graph Api Facebook - Tăng bạn bè Facebook Bằng Đề Nghị Thêm bạn bè " description and would like to work on this project. So please let me know when you will be availa Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0