Đang Thực Hiện

Import/ export script for mysql database in PHP

Import/ export script for mysql database in PHP.

Export a mysql database and a folder containing all website files in .zip file by html form download button and php script.

And import form for importing downloaded mysql database and saperate import form for importing complete downloaded .zip file

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: php script mysql database, seo script mysql database, automate script mysql database, search script mysql database, import csv script mysql

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14869524

Đã trao cho:

₹800 INR trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
2.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹925 cho công việc này

rociafernandes

A proposal has not yet been provided

₹1049 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0