Đã Đóng

Inventory management in core PHP, MySQL

Job Description:

Build Inventory management in core PHP and MySQL.

1. Material list

2. Stock Register

3. Issue

Kĩ năng: PHP, MySQL, HTML, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #35352100