Đã Đóng

JAVA+JSP+Servlets+ MySQL + R Programming Language expert required

Job Description:

I need a Skilled expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers.

Kĩ năng: Java, JSP, MySQL, PHP, Ngôn ngữ lập trình R

Về khách hàng:
( 160 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #15263335