Đã Hủy

Messenger Address Book Importing

I need a cript which can import address book of MSN,YAHOO,AOL. and store into Mysql

thanks

Note: Max Budget is 20$

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: yahoo messenger.c, book, yahoo address book, book store php, address book import, php msn messenger, import yahoo address book, php book, messenger yahoo, book store mysql, php book store, msn yahoo, address book mysql php, php mysql messenger, msn import php, need address, importing, book need, aol msn yahoo, yahoo store import, store yahoo, php aol import, aol yahoo, mysql address book, import yahoo php

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Canberra, Australia

Mã Dự Án: #31938

3 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

ssoftmasters

Hello,Please Check [url removed, login to view]

$60 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.2
Daitech

We can do it within your budget

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kiranbud

yes i can do in your budget

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0