Đã hoàn thành

Mobile app for communication

Được trao cho:

gayuh

Hi! I would like to offer my service to develop mobile app for communication. I am a programmer for mobile, web & client/server applications. Proficient in Android, PHP + MySQL, Microsoft .NET + MS SQL Server, I Thêm

$160 USD trong 3 ngày
(10 Đánh Giá)
3.4