Need to creating ticket bots

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need to create ticket bots like Ticketmaster type. Need to complete it within 7 days

PHP Kiến trúc phần mềm HTML Lập trình C# Chatbot

ID dự án: #36698852

Về dự án

11 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở