Đang Thực Hiện

need a last reviewed module

I need a module last reviewed for zoo component Joomla. It has to be incorporated to the actual zoo module.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: zoo, last, joomla zoo component, reviewed, zoo module, module zoo, zoo component joomla, zoo joomla, teliad joomla module, php component module, joomla zoo, component joomla module, need joomla module, joomla travel component module, joomla install component module, joomla build component module, need component joomla

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) Mascouche, Canada

Mã Dự Án: #1011188

Đã trao cho:

sunidy

As discussed, add item order option.

$30 USD trong 1 ngày
(46 Đánh Giá)
6.1