Đang Thực Hiện

Paypal-IPN script using PHP

I need an IPN script in php, which will update MySQL DB on successful complition of a transaction.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: php * *, * * php, * php, pending on paypal, paypal transaction pending, paypal pending transaction, script php paypal, magento ipn script, paypal ipn script php, php &&, db transaction, && php, script, php, php db, Paypal IPN, c# php, pending script, php using, php mysql paypal ipn, update mysql paypal ipn, update paypal ipn, mysql update paypal ipn, php ipn, paypal ipn mysql php script

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Vancouver, Canada

Mã Dự Án: #17896