Đang Thực Hiện

Paypal-IPN script using PHP

I need an IPN script in php, which will update MySQL DB on successful complition of a transaction.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: php * *, * * php, * php, pending on paypal, paypal transaction pending, paypal pending transaction, script php paypal, magento ipn script, paypal ipn script php, php &&, db transaction, && php, script, php, php db, Paypal IPN, c# php, pending script, php using, php mysql paypal ipn

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Vancouver, Canada

ID dự án: #17896