Đã Đóng

PHP + jQuery developer for long term work

Job Description:

I need developers who have core PHP and jQuery skills. Only experienced developers.

Kĩ năng: PHP, jQuery / Prototype, JavaScript, HTML, AJAX

Về khách hàng:
( 86 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #35353340