Đã Đóng

PHP/jQuery simple troubleshooting issue

Job Description:

I need a developer who can work with me and troubleshoot some minor issue

Kĩ năng: PHP, JavaScript, jQuery / Prototype, HTML, MySQL

Về khách hàng:
( 86 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #35353939