Đã hoàn thành

prestashop contact form protection , captcha, spam blocker

Dự án này đã kết thúc thành công bởi yourbestcode với giá $40 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Only experienced developers please apply.

Bots are sending out emails using our contact form on [url removed, login to view] we need this more secure , we require some sort of spam protection / captcha to stop this malicious attacking.

Delivery Event Details

Event: failure error

Sender User: fouru

Sender Domain: [url removed, login to view]

Sender: yzgkeuev752 ... at ... [url removed, login to view]

Sent Time: Feb 15, 2017 11:16:11 AM

Sender Host: [url removed, login to view]

Sender IP: [url removed, login to view]

Authentication: forwarder

Spam Score: 0

Recipient: yzgkqxy491 ... at ... [url removed, login to view]

Delivered To:

Delivery User: fouru

Delivery Domain: [url removed, login to view]

Router: lookuphost

Transport: remote_smtp

Out Time: Feb 15, 2017 11:16:11 AM

ID: 1cdxZs-000dsN-4J

Delivery Host: [url removed, login to view]

Delivery IP: [url removed, login to view]

Size: 578 bytes

Result: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:128 CV=yes: SMTP error from remote mail server after pipelined end of data: 552-5.7.0 This message was blocked because its content presents a potential\n552-5.7.0 security issue. Please visit\n552-5.7.0

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online