Đã Đóng

Python Developer Expert Needed -- ...

Job Description:

I need the Python Developer expert for my multiple jobs . Details will be shared with winning bidder. Please bid if you are expert.

Kĩ năng: JavaScript, Machine Learning (ML), PHP, Python, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 475 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #19240855