Đã hoàn thành

Sensor 3d modelling Wordpress Application Development/SQL

Được trao cho:

avigupta0061

Dear Client, I can do it for you and design PCB for sensor. Regards Avi ............................................................................................................................................... Thêm

₹8000 INR trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹7500 cho công việc này

navjootkaur

Hi!, I have read your job description regarding Sensor 3d modelling Wordpress Application Development/SQL. I have 6+ years of experience in CSS, HTML, PHP, Website Design, WordPress. I have strong expertise to accompli Thêm

₹7000 INR trong 7 ngày
(120 Nhận xét)
6.1
dipamtech

Hello I have carefully studied the description of your project I have deep expertise and hands on experience of 5 years with Mobile Development, HTML, PHP, Website Development, WordPress I enjoy brilliant ideas o Thêm

₹7000 INR trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
2.4
ThePixelsCo

Hello Mr/Ms I am Muhammad Ali and I am an expert 3D designer and graphics designer. I can do 3D modeling, animation and rendering according to your requirements. I just read your job description and I am sure I can do Thêm

₹8000 INR trong 4 ngày
(4 Nhận xét)
2.2