Đã Đóng

smpp system for messaging

Job Description:

We need to build our own smpp system on linux with GUI

Kĩ năng: PHP, Java, Android, Kiến trúc phần mềm, Lập trình C

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Mumbai, India

ID dự án: #35447946