Đang Thực Hiện

SocketMail and IPB (2.1.4) Intergration

make a mod to get IPB 2.1.4 and Socketmail v2.2.5 as one ..... The main thing im looking for is to display the Unread Emails at the top (just like the PM's are)....

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: 4, bruzli2005, mod ipb, ipb mod, socketmail

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #42278

Đã trao cho:

bruzli2005

I'm very available to do this for you.

$30 USD trong 0 ngày
(125 Đánh Giá)
7.1