Đã Đóng

My sql coder - Simple project,,,

Job Description:

My sql coder for Simple project, Details will be discussed.

Kĩ năng: PHP, SQL, MySQL, HTML, Lập trình cơ sở dữ liệu

Về khách hàng:
( 650 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35351883