Tạo Template WordPress

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

cho tag ở cuối bài viết của theme vào trong thẻ <ul> <li> (dạng danh sách)

CSS HTML PHP WordPress

ID dự án: #14844285

Về dự án

15 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

15 freelancer chào giá trung bình₫149400 cho công việc này

maxsmith8

Hello there, I am interested and ready to start, lets discuss with details. Relevant Skills and Experience Please visit our profile and see our project reviews https://www.freelancer.com/u/maxsmith8.html looking Thêm

₫136000 VND trong 10 ngày
(266 Nhận xét)
8.0
webdesign786

HI My Motion: "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design

₫150000 VND trong 10 ngày
(159 Nhận xét)
7.5
omprakashkumawat

Hello sir we goes through your requirement. and our experienced team can do this job in very short time and budget with quality. Relevant Skills and Experience our team working on web developemnt from past 10 years. Thêm

₫150000 VND trong 10 ngày
(189 Nhận xét)
6.7
amangpt145

Hello,I can complete your project on time and within your budget.I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project. Relevant Skills and Experience I will give you Thêm

₫160000 VND trong 10 ngày
(63 Nhận xét)
6.4
vikas1726

I have good experience in I have 4+ Year Working Experience on WORDPRESS including custom plugin development Relevant Skills and Experience WORDPRESS PHP CI HTML Proposed Milestones ₫160000 VND - Whcih you required Thêm

₫160000 VND trong 10 ngày
(10 Nhận xét)
4.0
webcomplition

Hello sir, I am having more than 5 years of experience I have gone through your job details and read all points carefully. I am confident that I can do this job very well Relevant Skills and Experience wordpress the Thêm

₫160000 VND trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.6