Thiết kế chức năng Frontend và BackEnd cho giao diện có sẵn bằng PHP, MySQL, AJAX và tích hợp API

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm về PHP, MySQL, AJAX, JSON, JQUERY, API, HTML

- Làm việc liên tục, theo sát dự án, có tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ xử lý nhanh

Chức năng:

- Gửi email kích hoạt đăng ký thành viên mới

- Lấy lại mật khẩu

- Đổi mật khẩu

- Giới thiệu thành viên

- Hoa hồng

- Cấp độ thành viên

- Thưởng lên cấp

- Lịch sử

- Lịch sử hoạt động

- Yêu cầu hỗ trợ

- Danh sách thành viên

- Khóa/Mở khóa thành viên

- Đổi mật khẩu thành viên

- Chỉnh sửa thông tin thành viên

- Đổi mật khẩu

- Cài đặt hệ thống giới hạn

- Cài đặt hệ thống hỗ trợ

- Cài đặt cấp độ thành viên

- Cài đặt quyền hệ thống

- Kiểm tra trùng IP

- Thống kê dòng tiền

- Thống kê

- Tìm kiếm

- Lọc thông tin

- Cài đặt quyền

- Giới hạn hoa hồng

- Giới hạn IP

- Thông báo lỗi

- Bảo hiểm

- Gói bảo hiểm

- Hoàn trả bảo hiểm

- Kiểm tra bảo hiểm

- Sự kiện đua top

- Xếp hạng

- Thưởng xếp hạng

- Chỉnh sửa chức năng backend

- Tích hợp API vào hệ thống

Có thể làm việc lâu dài sau khi hoàn thành dự án, đãi ngộ tốt, thù lao cao, thanh toán nhanh và linh hoạt.

Luôn có nhiều dự án để làm việc liên tục trong tương lai, đảm bảo việc làm luôn có với những bạn có năng lực, có trách nhiệm với công việc.

PHP MySQL AJAX JSON API

ID dự án: #32146052

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$4130 cho công việc này

Iwebmaker

Greetings! I have read your description and understood what you are looking for. I have already built a website which is similar to your requirements so I'm very confident that I can help you in developing an amazing w Thêm

$4500 USD trong 7 ngày
(28 Nhận xét)
5.8