Đã Đóng

Xây dựng chức năng đào tạo trực tuyến trên hệ thỗng mã nguồn mở moodle

Xây dựng chức năng đào tạo trực tuyến trên hệ thỗng mã nguồn mở moodle bao gồm các chức năng:

1. Tùy biến trang học của học viên

2. Cập nhật trang hồ sơ của học viên, giảng viên

3. Xây dựng hệ thống báo cáo dành cho học viên, giảng viên và người quản lý đào tạo

Kĩ năng: PHP, Microsoft SQL Server, Moodle

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #28248537