Đã Đóng

I want app like sing along, karaoke app

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹4883 cho công việc này

₹5000 INR trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
1.2
₹1200 INR trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
0.0
₹5555 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
appdeveloper73

I have developed two karaoke app those are live on play store. 1-Karaoke Sing: Record 2-Sing karaoke online & karaoke record. pls search on play store let me know your comment or feedback. Thanks in advance.

₹7777 INR trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
0.0