Đã Hủy

Windows

Emv soft ware v8 to connect with mcr200

that reads write on the chip any card.

i have the mcr200 and the sle4428 chipcards.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: microsoft windows 10 download, windows wiki, microsoft windows support, windows wikipedia, windows computers, windows download, home windows, house windows, software write chip card, windows test soft, gadmei usb soft ware, fix malicious soft ware, soft ware company, craigs soft ware, soft ware shell omron

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Netherlands

Mã Dự Án: #14842547