Đang Thực Hiện

phpbb security issues

we have been hacked thru our phpbb forum , we need someone to fix and make it less vulnerable for hacking .

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: phpbb2 security issue, phpbb security issues, we security, vulnerable, fix issues, thru forum, hacking issues, hacking fix, hacking security, security hacking, hacking forum phpbb , fix forum phpbb, forum fix, phpbb forum hacked, fix phpbb, forum phpbb, infogatesoftware, fix hacked phpbb, forum hacking, phpbb forum, phpbb hacked

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) toronto, Canada

ID dự án: #32046

Được trao cho:

infogatesoftware

We can FIX it just now.

$30 USD trong 1 ngày
(16 Đánh Giá)
4.5