Đã hoàn thành

PITCH DECK CREATOR

Được trao cho:

topacademics

Hi, I will give you professional pitch deck writing. I am a PhD writer with 10 years of experience. I have worked on several similar projects of pitch deck writing, and can deliver professional pitch deck writing to Thêm

$150 USD trong 5 ngày
(22 Đánh Giá)
5.3

46 freelancer chào giá trung bình$163 cho công việc này

(62 Nhận xét)
7.0
(91 Nhận xét)
6.4
(28 Nhận xét)
6.0
(53 Nhận xét)
5.9
(62 Nhận xét)
5.4
(46 Nhận xét)
5.7
(40 Nhận xét)
5.7
(8 Nhận xét)
5.5
(27 Nhận xét)
5.5
(14 Nhận xét)
5.2
(31 Nhận xét)
5.4
(8 Nhận xét)
4.5
(10 Nhận xét)
4.7
(12 Nhận xét)
4.7
(21 Nhận xét)
4.6
(12 Nhận xét)
4.3
(10 Nhận xét)
4.0
(9 Nhận xét)
4.5
(7 Nhận xét)
3.9
(10 Nhận xét)
4.1