Đã Đóng

China House

Looking to revamp our China Operations through the use of MS power suite tools.

Kĩ năng: PowerApps, Power Automate, Power BI, Alteryx, SAP HANA

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #31855027