Đã hoàn thành

Translate c# into powershel

just need to translate a script:

{

RegistryKey key = [login to view URL]("EcmLink"); //open EcmLink protocol's subkey

if (key == null) //if the protocol is not registered yet...we register it

{

key = [login to view URL]("EcmLink");

[login to view URL]([login to view URL], "URL: ecmlink Protocol");

[login to view URL]("URL Protocol", [login to view URL]);

key = [login to view URL](@"shell\open\command");

[login to view URL]([login to view URL], @"\\elementcapital\ecns01\Software\ClickOnce\EcmLink\[login to view URL] %1");

//%1 represents the argument - this tells windows to open this program with the clicked on URL as an arg

}

Message("Installed EcmLink URL Handler", isInfo: true);

return;

}

Kĩ năng: Powershell, Lập trình C#

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Guatemala City, Guatemala

ID dự án: #33730952

Được trao cho:

(57 Đánh Giá)
5.5