Đang Thực Hiện

Audio DSP For A Toy

Source a supplier of Audio DSP's that can have an audio detection code deployed to it and then slotted into a toy

Kỹ năng: Logistics & Shipping, Sản xuất, Tìm nguồn cung ứng sản phẩm, Tìm nguồn cung ứng

Xem thêm: toy, supplier source, source supplier, supplier product sourcing, manufacturing sourcing, audio product, virtual audio source, audio dsp, audio source filter, audio source, player audio source code

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Lenham, United Kingdom

Mã Dự Án: #1614031

Đã trao cho:

HighGradeWork

I am an experienced researcher. I can help.

$100 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
2.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

abbasalinaqvi

Dear Sir, I am able to source the supplier for you.

$200 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4