Đã hoàn thành

Audio DSP For A Toy

Đã trao cho:

HighGradeWork

I am an experienced researcher. I can help.

$100 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
2.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

abbasalinaqvi

Dear Sir, I am able to source the supplier for you.

$200 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4