Đang Thực Hiện

Bonus for Ramy Wafaa on 10/25/2007 11:03:13 AM

For the work on the ad you did. Thank you!

Kỹ năng: Thủ công & Mỹ nghệ, Kĩ thuật, Thiết kế logo, Microsoft, MySQL, Photoshop, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 100 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #3413273

Đã trao cho:

ramywafaa

See private message.

$45 USD trong 14 ngày
(4 Đánh Giá)
2.0