Đóng

Article "Spinning" and Editing / Proofing

Dự án này đã được trao cho toppie với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I am looking for the following skills:

1) I need to be able to send an article of 300 - 600 words. Have you place "spintax" within the article, "spin" article, place keywords in a 2-3% density, then proofread for errors. Candidate must be able to edit article to perfect grammar and spelling. I will pay $1.20 per 100 words for each fully spun and proofed article.

2) I also need a candidate who can take instructions and find specific types of articles, re-write to include 2-3% KW density, "spin", and proof / edit for errors. I will pay $1.50 per 100 words for these types of projects.

Please send examples of writing.

Thank You, Casey Connors

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online