Đang Thực Hiện

Transcription

Được trao cho:

stuser

Hi. I am very experienced in transcription and I can start it now.

€30 EUR trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
4.3