Đã Đóng

Proofreading/editing_English text

Hello, I am looking for an English native speaker for proofreading/editing small text ASAP. Thank you.

Kĩ năng: Đọc bông, Biên tập, Tiếng Anh (Mỹ), Ngữ pháp tiếng Anh, Chính tả tiếng Anh

ID dự án: #28280831