Đang Thực Hiện

PSD to HTML5, CSS3, & jQuery

PSD turned into a web page using HTML5, CSS3, & jQuery.

Kỹ năng: PSD to HTML

Xem thêm: html5 jquery, html css css3 html5, css3, jquery page web, jquery using, css3 page, html5 amp, jquery amp, css3 html, css amp, jquery css3 html5, css3 psd, html5 css3 psd, jquery html5 css, html5 css3 page, jquery psd css, html5 page, page css3 html5, using jquery psd, psd html css3, html5 psd, jquery psd html css, css html5 psd, html5 jquery css3, jquery css html5

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Baldwin City, United States

Mã Dự Án: #1709246

Đã trao cho:

tarunverma

Hired by the Employer

$32 USD trong 5 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1