Đang Thực Hiện

psd to html

Can anybody teach me how to convert psd to html .Will pay $5 via paypal

Kỹ năng:

Xem thêm: no html, html paypal, html c, teach psd html, teach html, html teach, teach paypal, psd convert html paypal, pay psd, psd, html, convert paypal, psd html convert, paypal psd, can html, html convert, paypal html, psd convert html, convert psd html

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #3786

Đã trao cho:

wilt19

Please see PMB

$20 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
2.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

pizzaboy9010

$5 dollars is good. Contact me, I can do it tonight.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
advanceddesign

can do it right away. Will do it for 5 and a review.

$20 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0
zjahatz

i can do it.. just give me the psd file and i'll convert it right now!!! just contact me

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0