Đang Thực Hiện

psd to html

Can anybody teach me how to convert psd to html .Will pay $5 via paypal

Kỹ năng:

Xem thêm: psd&html, how to psd to html, how to html 5, convert psd to html 5, how to convert psd to html, PSD, psd to html, psd to html convert, psd convert, no html, html, HTML%, html paypal, html c, html /, convert psd to html, teach psd html, teach html, html teach, teach paypal, psd psd html, can convert psd, psd convert html paypal, html html, pay psd

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #3786

Đã trao cho:

wilt19

Please see PMB

$20 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
2.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

pizzaboy9010

$5 dollars is good. Contact me, I can do it tonight.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
advanceddesign

can do it right away. Will do it for 5 and a review.

$20 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0
zjahatz

i can do it.. just give me the psd file and i'll convert it right now!!! just contact me

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0