Đã hoàn thành

Issues #24, #25 and #26 of this Project

Được trao cho:

copycat91

Hi! I would like to work with you.

$200 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.3