Đang Thực Hiện

ALSA MIDI Change tempo during MIDI play (Python)

Job Description:

Goal: The completed Python program will demonstrate control of a MIDI player (ALSA or other open-source MIDI player) whereby the user can change the tempo of the MIDI file playing WHILE the file is playing.

Kĩ năng: Python, Lập trình C, MIDI

Về khách hàng:
( 41 nhận xét ) San Diego, United States

ID dự án: #35423486