Đã Đóng

Artificial Intelligence and machine learning coder needed

Artificial Intelligence and machine learning coder needed for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Python, Java, Machine Learning (ML), Lập trình C, Lập trình C++

Về khách hàng:
( 611 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #33954651