Đã Đóng

CMD SIP client -- 2

I need simple SIP client works from command line working on tcp Transport to make a calls:

the app inputs must be like this::

[login to view URL] -u username -p password -d domain -c called_number -t TCP\UPD

programing language python or .net c#

Kĩ năng: Python, Lập trình C, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, Lập trình C#

Xem nhiều hơn: command line sip client windows, twinkle raspberry pi, sipcli, sipcmd, pjsip config file, linphone, pjsua, pjsip commands, pjsip softphone, sip command line, twinkle sip, python sip client, free web sip client asterisk, sip client mobile phone, webbased sip client, iphone sip client fring, sip client asterix, i hate python 2

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Gaza, Palestinian Territory

ID dự án: #26826354

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

salum3x

Hi. I am ready to write your project * Write apps on your demand in many languages (Visual Basic, VBA, VBS, .NET, C#, JS, Python, Java, PowerShell) * Write database apps including many db formats: MS Access, MS SQL, S Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0