Đã Đóng

Create proxy with Raspberry PI and Huawei E3372h

hi, I would like to create multiple proxies through my Raspberry and huawei e3372h keys. I tried using this guide, but without success: [login to view URL]

I need to have the proxy accessible anywhere via username and password and with the ability to rotate the ip whenever I want and use more than one huawei e3372h keys if i want more proxy .

Kĩ năng: Python, Linux, Lập trình C, Kiến trúc phần mềm, Bluetooth ít năng lượng (BLE)

Xem nhiều hơn: irobot create 2 raspberry pi, raspberry pi create text file, raspberry pi create led matrix, how to create an app on raspberry pi, raspberry pi create service, raspberry pi stratum proxy, huawei e3372 raspberry pi, huawei raspberry pi, raspberry pi 3g dongle huawei, huawei e8372 raspberry pi, irobot create 2 raspberry pi 3, raspberry pi create image, raspberry pi to irobot create 2, create captive portal raspberry pi, create a captive portal for your guest wifi raspberry pi, raspberry pi mobile proxy server, create raspberry pi image, residential proxy raspberry pi, irobot create 2 - raspberry pi 3, irobot create 2 - raspberry pi

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Catania, Italy

ID dự án: #29877553

1 freelancer đang chào giá trung bình €50 cho công việc này

(7 Nhận xét)
3.5