Creating a python app

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need an AI enginear for helping and consulting me in the processs of generating novel version of attention

Python Kiến trúc phần mềm Computer Vision Toán học

ID dự án: #37472808

Về dự án

39 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở