Đã Đóng

Decode c# serial interface, document and propose python script w/ API

2 freelancer chào giá trung bình$104 cho công việc này

(9 Nhận xét)
4.9
surajsoni401

Hello There, Hope you're doing well. IoT Technologies :  IoT Protocols : MQTT, CoAP, HTTP, TCP/UDP, IPv4, IPv6, 6LoWPAN and REST  IoT Platforms : AWS IoT, thingspeak, Freeboard, IFTTT, Blynk  IoT/M2M Client/Broker Thêm

$27 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0