Đã Đóng

drone project with dronekit mavlink and gcs -- 2

Your tasks;

1. to connect ardupilot/qgrouncontrol and custom gcs with bebop parrot, drones with pixhawk mini/mini pix/cubeblack

2. to add pi camera, and other payloads with sensors to the task 1.

3. creating waypoints to display in lon/lan coordinates

4. Logging and analyzing

my budet: usd 80

plz see the attached files.

Kĩ năng: Python, AJAX, Lập trình C++, Máy bay không người lái, Git

About the Client:
( 11 nhận xét ) Goyang, Korea, Republic of

ID dự án: #32602600

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

$155 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0