Đã Đóng

Módulo python (xml, web services, pdf, query, trytond)

Módulo Python con los

siguientes procesos:

Python module with

Following processes:

Create xml from invoice.

Consume web services: stamped and canceled.

Create pdf report of web service response (stamped).

Kĩ năng: JSON, Python, SQL, XML, XSLT

Xem nhiều hơn: python zsi tutorial, zsi python, python web service, python call web service example, building xml web services php nusoap, booking com xml web services, amadeus xml web services pricing, gds xml web services, xml web services caml sharepoint designer, xml web services booking php, transhotel xml web services, web services pdf brochure, realbasic xml web services, vb6 sending xml web services, xml web services mls database

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Isla, Mexico

ID dự án: #14909171

2 freelancer đang chào giá trung bình $370 cho công việc này

$370 MXN trong 1 ngày
(14 Nhận xét)
4.9
$370 MXN trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0