Đã Đóng

IoT Web Interface

Job Description:

The solution uses Python 3.10+ using flask and flask-MQTT to configure and display data for up to 500 sensors

Kĩ năng: Python, MQTT , Internet of Things (IoT), Flask

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #35351138