Đã Hủy

monitor website using python

dự án monitor website, khi có lỗi hoặc kết nối time out sẽ trả về email của bạn

Kĩ năng: Python, Shell Script

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #13101588